Spørsmål om tro

Spørsmål om tro og trospraksis

Grimstad misjonskirke er tilknyttet Misjonskirken Norge, og slutter oss til deres teologiske ståsted og trospraksis. Under finner du svar på mange spørsmål om kristen tro og hvordan vi praktiserer dette i menigheten. Skulle det være andre ting du lurer på, er det bare å ta kontakt med en av pastorene.

Troens innhold

> Hvem er Gud?

Det er ikke mulig å beskrive Gud fullt ut, men det går an å forstå noe om hvem Gud er, siden Gud har valgt å åpenbare seg for oss mennesker.

Vi tror på en Gud som er personlig og som ønsker relasjon med menneskene. Gud åpenbarer seg for mennesker på mange måter, og vi kan særlig lese om Guds åpenbaring i Bibelen. På det gamle testamentets tid valgte Gud å åpenbare seg spesielt for Israels folk. I det nye testamentet kan vi lese om hvordan Gud ble menneske i Jesus Kristus, og om hvordan Gud kaller alle mennesker til seg.

Gud er treenig – Fader, Sønn og Ånd – Skaper, Frelser og Livgiver. Gud er hele universets skaper, som elsker sine skapninger – ja, Gud er kjærlighet i sitt vesen. Gud ble menneske i Jesus fra Nasaret, som seiret over syndens og dødens makt. Gud er den Hellige Ånd som finnes blant mennesker i dag og gir liv og kraft. Gud har alltid vært og vil alltid forbli.
 

> Hvem er Jesus?

Jesus Kristus er Gud som blir menneske. Han viste hvem Gud er, da han ble født under enkle kår, og da han gikk rundt og gjorde godt, forkynte Guds rike og møtte mennesker med nåde. Jesus var en tjener like til døden. I korsdøden bar han menneskenes synd, og han sto opp igjen og lever i dag.

Jesus Kristus er en historisk person, og også andre historiske kilder enn Bibelen bekrefter at han har levd. Mange mennesker mener at Jesus bare var et godt menneske. Jesus sa selv at han var Guds Sønn. Han sa han kunne tilgi synd, og tilbød evig liv til de som tar i mot ham. Hvis han sa dette, men var "bare et godt menneske", ville han vært en bedrager. Men historiske kilder sier også at Jesus helbredet mennesker og gjorde mange undere.

Millioner av mennesker gjennom tidene har satset livene sine på at Jesus Kristus er den han utga seg for å være - nemlig Guds Sønn og "veien, sannheten og livet". Vi i Misjonskirken Norge bekjenner Jesus Kristus som vår Frelser og Herre, som lever og forvandler menneskers liv den dag i dag.
 

> Hvem er Den Hellige Ånd?

Den Hellige Ånd er Gud virksom i verden og i oss mennesker i dag. Den Hellige Ånd bor i alle kristne og vil kommunisere med oss, veilede oss, oppmuntre oss og formane oss. Ånden hjelper oss til å bli bedre kjent med Gud. Han hjelper oss til å be og forstå Guds Ord. Jesus sammenlignet Den Hellige Ånd med vinden (i Johannesevangeliet 3,8). Vi kan ikke se vinden, men vi kan merke det vinden gjør.
 

> Finnes det et liv etter døden?

Dette er et spørsmål om tro. Vi tror at Jesus har vunnet over dødens makt og oppstått fra de døde. Jesus sier: ”Den som lever og tror på meg skal aldri noensinne dø” (i Johannesevangeliet 11,26).
 

> Hva er Bibelen?

Bibelen er Guds ord som er skrevet ned av mennesker, en hellig tekst som har blitt til under Åndens ledelse, ved at mennesker har fortalt om Guds handlinger. Misjonskirken Norge fastholder at Bibe­len, både Det gamle og Det nye Testamentet, er Guds inspirerte ord og den enkeltes og fel­lesskapets overordnede autoritet for lære og liv. Enhver kristen har frihet og ansvar, ved Åndens, forstandens og fellesskapets hjelp, til selv å søke klarhet i tolkningen av Guds ord.

I Misjonskirken Norge er vi overbevist om at det ikke finnes noen bedre veiviser inn i en ny tid enn Guds ord. Derfor har vi statuttfestet å ha Bibelen som menighetens og den enkeltes overordnede og forpliktende norm for tro, liv og lære. Samtidig som vi stå i et åpent og refle­ktert forhold til Ordet og Åndens liv og ledelse, vil vi være aktivt lyttende og ærlige i forhold til våre medmenneskers behov og de aktuelle utfordringer vi til enhver tid står overfor.

På www.bibelen.no finner du Bibelen på nett i flere oversettelser og med søkemuligheter.
 

> Hva er frelse?

Frelsen er en Guds gave som mottas ved troen på Jesus Kristus som Frelser og Herre. Mennesket kan ikke frelse seg selv. Frelsen skjer gjennom Jesu død og oppstandelse, da dødens og syndens makt over skapelsen beseires. Om et menneske vil tro på dette blir hun eller han fri. I denne verden er det fortsatt synd, død og lidelse, og den endelige frelsen kommer når Guds rike fyller alt og mennesker får det evige livet.

Frelsen har sin grunn i Guds evige kjærlighet til alle mennesker og i Jesu liv, død og oppstandelse. Frelsen skjer ved at mennesker ikke avviser nåden, men tar imot den invitasjonen til frelse Gud gir ved sitt Ord og sin Ånd. Da blir relasjonen mellom Gud og menneske – som var brutt og hindret av synden – gjenopprettet.
 

> Hvilke sakramenter finnes i Misjonskirken Norge?

I Misjonskirken Norge er begrepet sakrament lite benyttet. Vi forstår dåp og nattverd som hellige handlinger innstiftet av Kristus, men ser Ordet som det eneste nådemiddel.
 

> Hva er dåp?

Dåpen er en hellig handling innstiftet av Kristus. Dåpen sees som et gjensvar på Guds nåde. Dåpen er et synlig tegn på nytt liv i Jesus Kristus og fellesskap med ham. Dåpen er også et sentralt skritt på veien inn i menighetsfellesskapet og livet i Kristus. I dåpen dør og oppstår den døpte med Kristus.

Dåpen skjer med vann og kan i Misjonskirken Norge skje på ulike tidspunkter i livet. Dåpen er én og gjør at mennesker blir ett i Kristus. Misjonskirken Norge vil på grunn av det være et miljø der man kan ha ulike syn på dåpen (barnedåp eller dåp senere i livet, troendes dåp),men fortsatt delta i samme fellesskap. Selv om vi gir frihet i spørsmål om tid og form for dåpen, hevder vi at enhver kristen bør være en døpt kristen.

I Grimstad misjonskirke praktiserer vi kun troende dåp, men har også forbønnshandlinger i etterkant av barnedåp i annen menighet. 
 

> Hva er nattverd?

Nattverden er en hellig handling innstiftet av Kristus. Nattverd feirer vi til minne om Jesus Kristus med en særlig betoning på hans død. Nattverden kan også kalles Herrens måltid. Da Jesus innstiftet nattverden omtalte han brødet og vinen som sin egen kropp og sitt eget blod (Markusevangeliet 14,22-24). Kristus oppfordret oss selv til å feire dette måltidet til minne om ham til han kommer igjen. I nattverden tar vi imot Jesus Kristus som kontinuerlig gir seg selv for og til verden.

Nattverdbordet er åpent for alle troende. Det er Herren som innbyr til sitt bord. Alle Guds barn har bruk for og rett til å delta i nattverden. Nattverden er et måltid i fellesskap med Kristus og i fellesskap med mennesker som vil tro på Kristus. Den er åpen for alle som søker dette fellesskapet. Vi spiser sammen akkurat som Jesus spiste sammen med sine disipler. Når vi feirer nattverd i våre gudstjenester spiser vi oss ikke mette som på vanlig mat, men delingen av brød kan stå som et symbol på viljen til at ingen skal måtte gå sultne.

Herrens måltid er også et tegn på framtid og håp. Der uttrykkes kjærlighet, fellesskap, rettferdighet og fred, som er tegn på Guds rike. Vi feirer nattverd mens vi venter på at dette riket skal komme i sin fulle kraft.

Det er samvittighetsfrihet i forhold til nattverdssyn (den spesifikke forståelsen av hva som skjer i nattverden) i Misjonskirken Norge.
 

> Har Misjonskirken Norge noen hellige skrifter eller tekster?

Vi mener at Bibelen er Guds ord, og gjennom bibelordet kan man lære Gud å kjenne. Derfor kan vi kalle Bibelen et hellig skrift.

I Misjonkirken Norge er vi overbevist om at det ikke finnes noen bedre veiviser inn i en ny tid enn Guds ord. Derfor har vi statuttfestet å ha Bibelen som menighetens og den enkeltes overordnede og forpliktende norm for tro, liv og lære. Misjonskirken Norge har Bibelen som sitt eneste læregrunnlag, og har ikke laget noen læreskrifter utenom dette. Imidlertid har Misjonskirken Norge sluttet seg til Apostolikum (den apostoliske trosbekjennelse , for å avgrense seg mot liberal teologi.
 

> Hva er misjon?

Misjon betyr oppdrag, og kirkens oppdrag er å spre evangeliet til alle mennesker på hele jorden. Det var Jesus som ga disiplene sine dette oppdraget: ”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matteusevangeliet 28,18-20)

Misjon handler om å være utsendt av Gud, for å dele hans liv og kjærlighet med alle. Misjon er ikke bare en av våre aktiviteter – misjon er først og fremst det kirken er. Misjonskirken Norge har en misjonal forståelse av kirken: Det at vi er utsendt av Jesus er grunnlaget for vårt fellesskap, for menighetene og for all vår virksomhet.

Misjon skjer gjennom troende mennesker, som vitner om Jesus med sine liv, med ord og gjerninger, der de er. Målgruppen er altomfattende og misjonen i sin natur grensesprengende, fordi Guds kjærlighet og invitasjonen til fellesskap med Jesus går ut til alle mennesker. Misjon er den samme bevegelse både lokalt og internasjonalt. Som lokale menigheter ønsker Misjonskirken Norge å være til stede som medmennesker og vitner i nærmiljøet. Samtidig ønsker vi i fellesskap å være med på å virkeliggjøre det verdensvide misjon­soppdraget inntil Jesus kommer igjen, og har derfor et internasjonalt engasjement.

Misjon er langt mer enn å forkynne evangeliet med ord. I samsvar med evange­liet og budet om kristen nestekjærlighet vil vi være med på å virkeliggjøre Guds vilje også gjennom diakoni, bistand og nødhjelp. Noen steder vil dette være vår eneste mulighet til å formidle det gode budskapet.
 

> Hva er diakoni?

Diakoni betyr tjeneste, og handler om å tjene mennesker og møte behov, i det vi ser våre medmennesker i lyset av Guds kjærlighet og den verdighet Skaperen har gitt alle mennesker uten unntak. Misjonskirken Norge vil være en kirke av likeverdige som ønsker å tjene Gud, hverandre og det samfunn vi er en del av. Vi utfordres av Jesu ord om kirkens og den enkeltes diakonale ansvar, og vil følgelig vise respekt for alle mennesker og ha hele mennesket i fokus i vårt arbeid. Samtidig som vi ønsker å være gode forvaltere av de gaver og verdier som er oss betrodd, vil vi ta vare på Guds skaperverk og miljøet.

Diakoni handler om å ta vare på hele mennesket, og Jesus sier at det vi har gjort mot en av hans minste, har vi gjort mot ham. Misjonskirken Norges arbeid utenfor Norges grenser dreier seg i stor grad om diakonale prosjekter. Det er et uttalt mål at diakonien også skal prege arbeidet i Norge like sterkt, siden grunnlaget for Misjonskirken Norges virksomhet er det samme ute og hjemme. Diakoni er et av Misjonskirken Norges satsningsområder.
 

> Hva er kristen enhet?

Kristen enhet er ikke å finne frem til et minste felles multiplum, men sammen å søke Kristus.

Misjonskirken Norge har siden stiftelsen i 1884 jobbet for ”Guds barns enhet og menneskers frelse”. Denne visjonen henspiller på Jesu bønn i Johannesevangeliet 17,21: ”Jeg ber at de alle må være ett … for at ver­den skal tro at du har sendt meg.” Misjonskirken Norge har fra starten av 1884 vært en enhetsbevegelse med fokus på oppdraget som forener oss kristne og ikke det som skiller.

Kristen enhet er her ikke forstått som uniformering eller ensretning. Det finnes ingen Misjonskirkemodell utover det ”å bli formet etter hans Sønns bilde” (Romerne 8,29), og det ligger i Misjonskirken Norges natur å verdsette mang­foldet. Samtidig uttrykker visjonen en målsetting om en enhet i det mangfold som finnes av meninger og praksis. Enheten er ikke utelukkende åndelig el­ler verbalt forstått, men må nødvendigvis kom­me til uttrykk i gjensidig respekt og toleranse innad i de lokale menigheter og mellom de ulike menigheter og kirkesamfunn.

Som en økumenisk kirke vil Misjonskirken Norge arbeide for større grad av samarbeid og synlig enhet mel­lom kristne, menigheter og kirkesamfunn, lokalt, nasjonalt og globalt. Misjonskirken Norge ser på bekjennende kristne innen alle kirkesamfunn som søsken, venner og medarbeidere. Derfor er vi som kirkesamfunn representert i de fleste av de nasjonale økumeni­ske fora. Enhet er et av Misjonskirken Norges satsningsområder.
 

> Hva er i følge Misjonskirken Norge det viktigste i troen?

Det viktigste er troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser. I Misjonskirken Norge tror vi på hvert enkelt menneskes mulighet til å leve i relasjon med Gud. I den kristne troen er det Gud som søker kontakt med oss mennesker, fordi Gud elsker og ønsker fellesskap med alle sine skapninger. Derfor sendte Gud sin sønn Jesus Kristus til verden, og Jesus døde på korset for alle menneskers synder. Gud inviterer hvert menneske til å ta imot hans frelsende nåde som en gave, til å leve i kjærlighetsfellesskap med Gud og mennesker, og til å følge Jesus Kristus og være hans disipler i dag.
 

> Kommuniserer Gud med mennesker i dag?

Ja. Vi tror på en Gud som eksisterer til alle tider, og som lever, virker og taler til mennesker i dag. Ved Den hellige Ånd bor Gud i de troendes hjerter og ønsker å oppmuntre, trøste, veilede og hjelpe gjennom alle livets dager. Gud taler til den som vil lytte – i Bibelen, gjennom andre mennesker, i den enkeltes samvittighet og indre liv, gjennom skaperverket og på en rekke andre måter som mennesker ikke kan begrense.

Og vi kan alle komme til Gud og be (samtale med Gud) i Jesu navn. Vi trenger ingen mellommann for å kommunisere med Gud. Jesus har med sitt liv, sin død og oppstandelse åpnet veien til Gud, og gitt nåde til alle som vil ta imot, så vi kan komme fram for Guds trone med stor frimodighet. Skaperen av himmel og jord er tilgjengelig for alle, og har lovet å lytte og svare.

Vi kan også be for hverandre. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker forbønn.
 

> Hva er en disippel?

En disippel er et menneske som lærer av Jesus. Disippel betyr lærling, og disippellivet er å gå sammen med Jesus, å søke å lære av Mesteren, og å følge Jesus i hverdagslivet. Disippelskap handler om å være i en læringsprosess der vi ser stykkevis og delt. En disippel er lærevillig, og utfordres og utvikler seg i relasjonen med sin mester.

Disippelkallet er til alle. Disipler er ingen elite blant de troende, men hele den mangfoldige flokken som har sagt ja til Jesus når han sier ”Følg meg!”. Jesus ga selv sine venner disiplene oppdraget å gå ut og gjøre alle folk til disipler, og invitasjonen står åpen for alle også i dag.

Disippeltrening er et av Misjonskirken UNGs satsingsområder.
 

Deltakelse i en misjonskirke

> Er alle velkomne i misjonskirken?

Ja! Og det kreves ikke medlemskap for å være med på eller engasjere seg i menighetenes aktiviteter. Bare møt opp og bli med.
 

> Kan vi ha dåp i misjonskirken?

Ja. Innen kristenverden er det ulike syn på når dåp bør foretas, som spedbarn eller som følge av egen uttrykt tro (troende dåp). Misjonskirken Norge mener det er opp til den enkelte å bestemme tidspunkt for dåp (samvittighetsfrihet). Den enkelte menighet er likevel fri til å velge egen praksis. I Grimstad misjonskirke praktiserer vi kun troende dåp, men foretar forbønnshandling i etterkant av barnedåp i annen menighet. Grunnen til at Misjonskirken Norge har samvittighetsfrihet i forhold til dåptidspunkt, er at vi mener tilhørighet til Jesus (frelse) ikke er et resultat av dåp, men egen bekjennelse. 

> Kan jeg konfirmeres i misjonskirken?

Ja, vi har informasjonsmøte i begynnelsen av juni for neste års konfirmanter hvert år. Vi ser ikke på dette først og fremt som en bekreftelse av dåp, men som en opplæring i kristen tro. Ta kontakt med ungdomspastor om du er interessert i å konfirmeres.
 

> Kan pastorene i Misjonskirken Norge foreta vielser?

Ja. I misjonskirkens lokaler, i en annen kirke eller et annet egnet sted.
 

> Kan pastorene i Misjonskirken Norge forrette begravelser?

Ja. 

> Koster det noe å være med?

Nei. Verken å delta på gudstjenester, ellers i menigheten eller å være medlem koster noe. Alle gaver er frivillige. Slike frivillige gaver er grunnlaget for menighetenes og Misjonskirken Norges økonomi.

Ved noen enkeltarrangementer (konserter o.l.) kan det tas inngangspenger, og de fleste barne- og ungdomsarbeidene har årskontigent, men denne er som regel frivillig.

> Hvem bestemmer i misjonsmenigheten?

Medlemmene. Menigheten er organisert som hvilken som helst annen forening, hvor årsmøtene er øverste myndighet. Der velges et lederskap (styre) og en leder av dette. Alle medlemmer har stemmerett. Se også Misjonskirken Norges organisasjon.


 
> Hvordan blir man medlem av menigheten?

Ta kontakt med en av pastorene. I en samtale bekrefter du at du slutter deg til menighetens trosgrunnlag og fellesskap, og så skrives du inn i menigheten. Oftest blir de nye medlemmene ønsket velkommen av resten av menigheten ved en enkel markering under en gudstjeneste eller samling.

Man kan bli medlem bare i lokalmenigheten (mens man står registrert i et annet trossamfunn) eller både i lokalmenigheten og trossamfunnet Misjonskirken Norge. Dette er det samvittighetsfrihet rundt. Det kreves altså ikke utmeldelse av statskirken for å bli medlem i våre menigheter. En kristen menighet konstitueres ikke ved at den er registrert av staten. Det er mennesker som kommer til å tro på Kristus som utgjør menigheten. De medlemmer i Misjonskirken Norge som ikke står i Den norske kirke har ifølge Den nye lov om trossamfunn av 13.juni 1969 latt seg registrere som eget trossamfunn, hvor de har sin kirkerettslige status. Omtrent en tredel av medlemmene i Misjonskirken Norge er fremdeles juridiske medlemmer av Den norske kirke.

> Kan man forlate menigheten?

Ja, det er bare å melde fra om at man vil melde seg ut. Det er ofte nyttig for pastoren/ledelsen å få vite hvorfor, for å kunne forbedre det hvis noe oppleves feil eller problematisk i menigheten, men det er ingen krav om å begrunne utmeldelsen.
 

> Har dere søndagsskole?

Ja, den heter Barnekirken og har grupper for barn fra 0-5 år, 1-3.klasse. Vi har også BTweens fra 4.klasse og en egen samling for ungdomsskoleelever som heter "Galleriet".

 

Har du spørsmål om tro, ta kontakt med:

Pastor Knut Moholt
Epost: knut@grimstadmisjonskirke.no
tlf: 97111519

Ungdomspastor Odd Arild Berge
Epost: oddarild@grimstadmisjonskirke.no
tlf: 99608028

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone